:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

חקיקה תמ"א 38

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

 

(תיקון מס' 62) תשס"ח-2008

פרק חמישי 5: פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38

 

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 221 (ה"ח 331)

הוספת פרק חמישי 5

 

הגדרות

(תיקון מס' 62) תשס"ח-2008

49לב. בפרק זה –

 

"זכויות בניה לפי תכנית החיזוק" – זכויות לבניה נוספת שהוקנו לפי הוראות תכנית החיזוק;

"מלאי עסקי" – כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה;

"מס מכירה" – כהגדרתו בסעיף 72ג, כנוסחו ערב ביטולו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (תיקון מס' 61), התשס"ח-2008;

"רכוש משותף" – כהגדרתו בסעיף 52 או בסעיף 77א לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, לפי העניין;

"שירותי בניה לפי תכנית החיזוק" – כל אחד מאלה, לפי הוראות תכנית החיזוק:

(1)   חיזוק של מבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק (בהגדרה זו – מבנה), מפני רעידות אדמה;

(2)   הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה;

(3)   התקנת מעלית במבנה;

(4)   עיצוב המבנה ושיפוצו;

(5)   תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק כפי שיקבע המנהל;

"תכנית החיזוק" – תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 221 (ה"ח 331)

הוספת סעיף 49לב

 

יום המכירה

(תיקון מס' 68) תשע"א-2010

49לב1. על אף האמור בחוק זה, היתה המכירה של הזכות הנמכרת מותנית בתנאי מתלה, או מכירה של זכות לרכישת זכות במקרקעין (בפרק זה – האופציה), יהיה יום המכירה המוקדם מבין אלה, ובלבד שנמסרה הודעה למנהל כאמור בסעיף 49לב2:

 

(1)  המועד שבו התקיים התנאי או שבו מומשה האופציה, לפי העניין;

(2)  המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק.

מיום 26.12.2010

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2269 מיום 26.12.2010 עמ' 122 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 49לב1

 

חובת הודעה ודיווח

(תיקון מס' 68) תשע"א-2010

49לב2. (א) המוכר יודיע למנהל על הסכם למכירה כאמור בסעיף 49לב1 בתוך 30 ימים מיום ההסכם, על גבי טופס שקבע המנהל.

 

(ב)  לעניין הצהרה על מכירת הזכות הנמכרת, יחולו הוראות חוק זה מיום המכירה כמשמעותו בסעיף 49לב1.

מיום 26.12.2010

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2269 מיום 26.12.2010 עמ' 122 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 49לב2

 

פטור ממס וממס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק

(תיקון מס' 62) תשס"ח-2008

49לג. (א)  מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק (בפרק זה – הזכות הנמכרת), תהא פטורה ממס וממס מכירה, עד גובה שוויין של זכויות הבניה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

 

(1)   התמורה בעד המכירה ניתנה בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק;

(2)   בוצע חיזוק של המבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק, מפני רעידות אדמה, בהתאם להוראות תכנית החיזוק.

(ב)  תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן (א) שניתנה שלא בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק, יראו אותה כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 221 (ה"ח 331)

הוספת סעיף 49לג

 

פטור ממס וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף

(תיקון מס' 62) תשס"ח-2008

49לד. על אף האמור בסעיף 9, מכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק תהא פטורה ממס וממס רכישה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 

(1)   המוכר והרוכש מכרו את הזכות הנמכרת בפטור ממס לפי הוראות סעיף 49לג;

(2)   המכירה נעשתה בסמוך למכירת הזכות הנמכרת;

(3)   לא ניתנה תמורה כספית בעד המכירה.

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 222 (ה"ח 331)

הוספת סעיף 49לד

 

סייג לפטור

(תיקון מס' 62) תשס"ח-2008

49לה. הוראות פרק זה לא יחולו על מכירת זכות במקרקעין, במקרקעין המהווים מלאי עסקי בידי המוכר.

 

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 222 (ה"ח 331)

הוספת סעיף 49לה

 

פטור נוסף

(תיקון מס' 62) תשס"ח-2008

49לו.  מוכר זכאי לפטור כאמור בפרק זה נוסף על כל פטור אחר ממס שהוא זכאי לו, ואין בזכאות לפטור כאמור כדי לפגוע בזכאות לפטור אחר ממס, לרבות לפי פרק חמישי 1.

 

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 222 (ה"ח 331)

הוספת סעיף 49לו

 

תחולה – הוראת שעה

(תיקון מס' 68) תשע"א-2010

49לו2. הוראות פרק זה יחולו על מכירת זכות נמכרת שנעשתה בתקופה שמיום ט' באייר התשס"ה (18 במאי 2005) ועד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).